Calendarul înscrierii în învățământul primar 2016-2017

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2016-2017
Calendarul înscrierii în învățământul primar 2016-2017

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

pentru anul școlar 2016-2017

 

Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare şi clasa I . Calendarul și  Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017 a fost aprobat prin ordinul MENCS nr. 3158/15.02.2016.

 

Pregătirea înscrierii în învățământul primar:

22 februarie 2016

-afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar;

– afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți şi a      unităților/instituțiilor în care se realizează aceasta, în conformitate cu prevederile din Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin;

– anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ;

– anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

24 februarie – 3 martie 2016

– organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

22 februarie – 4 martie 2016

– organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2016 – 2017, în învățământul primar.

 

23 februarie – 16 martie 2016

– realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care Metodologia de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2016-2017, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, prevede această evaluare.

23 februarie – 17 martie 2016

– comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

17 martie 2016

– transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/municipiul București, către comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar.

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

22 februarie 2016

– afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar

29 februarie – 18 martie 2016

– completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere. Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri), respectiv 9,00-13,00 (sâmbăta);

-depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

21 martie 2016

– procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar, a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

22 – 24 martie 2016

– procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;

– marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

25 martie 2016

– procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție

25– 26 martie 2016

– afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

29 martie 2016

-comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

– informarea MENCS de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

30 martie – 08 aprilie 2016

– depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

– validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

11 -15 aprilie 2016

-procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

– completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

15 aprilie 2016

– afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

19 – 22 aprilie 2016

– centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

– soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

 

Calendarul înscrierii în învățământul primar 2016-2017
5 (100%) 2 votes